Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja

Splošne določbe

Organizator vašega potovanja je Turistična agencija Nasmeh, Damjan Jevšnik, s. p., ki jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini. Organizator bo v celoti na opisan način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti, ekstremni vremenski pojavi ipd.). če se splošni pogoji razlikujejo od posebnih pogojev za posamezen program, veljajo objavljeni pogoji za posamezen program - podrobno opisani v rubrikah Program potovanja in Dodatne informacije. V primeru poslane ponudbe veljajo določila v ponudbi.

Prijave in vplačila

Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o potovanju (prijavo) z opombo: "Seznanjen sem s splošnimi pogoji poslovanja, s programom potovanja in oboje v celoti sprejemam." Tako postane vse, kar je navedeno v pogojih, obveznost tako za potnika kot za organizatorja. V primeru prijave po elektronski pošti ali po telefonu se šteje, da je potnik določila teh splošnih pogojev sprejel, ko je prek elektronske pošte ali telefonsko naročil turistični aranžma.

Bistveni pogoj za veljavnost prijave po elektronski pošti ali telefonu je plačilo akontacije.

Ob prijavi se plača akontacija v višini do 30 % vrednosti aranžmaja, preostanek do polne cene pa najpozneje 15 dni pred odhodom v primeru potovanj z avtobusom oz. najpozneje 30 dni pred odhodom, ko je vključen tudi letalski prevoz. V primeru potovanj po poslani ponudbi ali individualnih potovanj je lahko akontacija skladno s ponudbo tudi višja.

Če potnik ne plača aranžmaja v predvidenem roku, ki je naveden na prejetem računu - prijavnici, se šteje, da je odpovedal aranžma, organizator pa ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu s točko Odpoved potovanja s strani potnika.

V primeru prijave zaključene skupine je plačilo akontacije za celotno skupino pogoj za sklenitev pogodbe o potovanju skupine. če skupina potnikov v roku iz ponudbe ne vplača akontacije, do sklenitve pogodbe ne pride, ne glede na oddano ponudbo organizatorja. če skupina ne plača aranžmaja v predvidenem roku, ki je naveden na prejetem računu - prijavnici, se šteje, da je odpovedala aranžma, organizator pa ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu s točko Odpoved potovanja s strani potnika.

V primeru potovanj po poslani ponudbi ali individualnih potovanj veljajo pogoji iz ponudbe, ki so lahko drugačni od zgoraj navedenega.

Cene aranžmaja

Cene za vse aranžmaje so navedene v evrih. V skladu z 900. členom Obligacijskega zakonika si organizator pridržuje pravico do spremembe tu objavljenih cen do 10 %, če se bistveno spremenijo tarife prevoznikov ali tečaji valut, na podlagi katerih je izračunana cena potovanja, in sicer najpozneje do 20. dne pred začetkom potovanja. Organizator lahko v programu določi ali dopušča možnost, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem (npr. fakultativni izleti, vstopnine ...). V tem primeru organizator ne nastopa kot organizator, ampak le kot informator, zato potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke za te storitve na kraju samem.

Sprememba programa

Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (glejte točko Splošne določbe). Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo v objektu iste ali višje kategorije in na organizatorjeve stroške. Pri krožnih potovanjih oziroma turah mora potnik upoštevati, da so lahko nekateri muzeji, cerkve ipd. zaprti prav na tisti dan, ko je v programu predviden njihov ogled, zato si organizator pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda ogledov oz. do enakovrednih nadomestnih ogledov.

Organizatorjeva pravica do odpovedi

Organizator programa lahko delno ali v celoti odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih preprečiti in bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejema prijav, če bi le-te obstajale med objavo in prodajo aranžmaja. Organizator lahko odpove aranžma tudi, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev. Organizator je dolžan kupce o tem obvestiti najmanj 7 dni pred začetkom izvedbe aranžmaja. V teh primerih organizator ne prevzema nobene obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem v celoti vrne vplačani znesek oziroma znesek, ki ustreza delu neizkoriščenih storitev. če pride do delne odpovedi potovanja med izpolnjevanjem pogodbe, ima organizator pravico do pravičnega plačila za opravljene storitve.

Odpoved potovanja s strani potnika

Potnik lahko v vsakem trenutku popolnoma ali delno odstopi od pogodbe.

Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potrošnik mora o tem obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca najpozneje v 8 dneh pred začetkom potovanja. Potrošnik mora organizatorju potovanja ali prodajalcu povrniti stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.

Če želi potnik odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima agencija pravico do povračila stroškov, ki so nastali zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik odpovedal - predložil odpoved. Glede na število dni od predložitve odpovedi do začetka potovanja oz. opravljanja ima agencija pravico do povračila stroškov v višini:

 • od 45 do 30 dni pred odhodom ........ 10 % cene potovanja,
 • od 29 do 22 dni pred odhodom ........ 30 % cene potovanja,
 • od 21 do 15 dni pred odhodom ........ 40 % cene potovanja,
 • od 14 do 8 dni pred odhodom .......... 60 % cene potovanja,
 • od 7 dni do vključno dneva odhoda, neudeležba brez odpovedi ali odstop med potovanjem ......... 100 % cene potovanja.

 

Ko so stroški zaradi odpovedi ali spremembe imena višji, še zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi ali spremembe s strani izvajalcev, agencija zahteva povrnitev dejanskih stroškov, nastalih zaradi spremembe.

Organizator ima ne glede na čas odpovedi potnika pravico do povrnitve administrativnih stroškov v višini 15 €.

Opozoriti je potrebno tudi, da se zavarovanje rizika odpovedi ne vrača, saj je bila storitev zavarovanja že opravljena v času od prijave potnika pa do njegove odjave od potovanja.

Priprava ponudbe po meri je brezplačna. če pa gost ponudbo po potrditvi s plačilom akontacije in pred odhodom odpove, agencija zadrži za svoje delo 5% vrednosti ponudbe.

Če so v razpisanem programu ali poslani ponudbi pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju določeni drugače, veljajo pogoji, določeni v programu oz. ponudbi.

Če potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z agencijo, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru je potnik odgovoren za morebitne stroške in škodo, ki jo je povzročil s spremembo programa.

Zavarovanje rizika odpovedi

Potnik lahko ob prijavi vplača tudi zavarovanje rizika odpovedi potovanja. Sporazum o sklenitvi tega zavarovanja se lahko sklene najkasneje na dan potrditve rezervacije. če ni v razpisu potovanja določeno drugače, se sklepa osnovno zavarovanje rizika odpovedi po pogojih zavarovalnice Coris (v nekaterih primerih po pogojih zavarovalnice Triglav). Odpovedni riziko znaša 4,7 % cene aranžmaja.

V razpisanem programu potovanja ali v poslani ponudbi se lahko posebej določi drugačna višina odpovednega rizika ali se določi, da odpovedni riziko ni mogoč.

Če potnik ob odpovedi potovanja še pred njegovo izvedbo predloži agenciji pisni dokument oz. vsa dokazila, da se potovanja ne more udeležiti, ki jih zahteva zavarovalnica, mu organizator povrne dotedanja vplačila, razen 15 € administrativnih stroškov po osebi in stroška zavarovanja rizika odpovedi.

Obveznosti organizatorja

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu navedene storitve in je odgovoren za morebitne nerealizirane ali le delno realizirane storitve.

Organizator izključuje vsako odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev, nastalih zaradi višje sile (glej točko Splošne določbe) ali zamud prevoznih sredstev, za katere je v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami odgovoren prevoznik.

Morebitne škode, ki bi se utegnile potnikom zgoditi med prevozi, so krite iz obveznih zavarovanj vozil v prometu.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-H) ima Turistična agencija Nasmeh z Zavarovalnico Triglav, d.d., sklenjeno Garantno pismo za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje. Podrobnosti najdete tukaj.

Potnikove obveznosti

Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi, carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi matične države in tudi tiste, v katero potuje. če na potovanju izgubi dokumente ali pa mu jih ukradejo, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si mora na lastne stroške priskrbeti nove. če je potniku zaradi neizpolnjevanja katerega od naštetih pogojev prepovedano nadaljevanje potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo pri tem. Spoštovati mora tudi hišni red v hotelih, hostlih, kampih in gostinskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. če potnik ne bi upošteval svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. če potniku ureja vizum organizator, ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma in ne vrača stroškov pridobitve vizumov.

Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati svoje natančne podatke (ime se mora ujemati s tistim na osebnem dokumentu, s katerim potuje). Potnik odgovarja za morebitno škodo oz. stroške zaradi nepravilnih podatkov.

Prtljaga

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno, ukradeno ali poškodovano prtljago ali druge osebne stvari, dragocenosti in dokumente v/iz nastanitvenih objektov in prevoznih sredstev.

Zdravstveni predpisi

Potnik ima pravico do zdravstvenih storitev v domovini in tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove, in se je dolžan z njimi seznaniti pred začetkom potovanja.

Varstvo osebnih podatkov

Turistična agencija Nasmeh pridobljene osebne podatke o gostih zbira, hrani in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in drugimi predpisi.  Vaši osebni podatki se bodo uporabljali izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni, in se ne bodo prenašali.

Za potrebe poslovanja - z namenom sklenitve oziroma izpolnjevanja pogodbe, lahko pa tudi za namene neposrednega trženja in obveščanja o ponudbi - zbira naslednje osebne podatke:

 • gostje: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, datum rojstva, telefonska številka, kopija osebnega dokumenta, naslov e-pošte;
 • prejemniki e-novic: naslov e-pošte, ime in priimek.

Osebne podatke skrbno hrani in jih ne posreduje tretjim osebam, če za to ne obstaja z zakonom predvidena pravna podlaga.

Podatki prejemnikov e-novic se hranijo do preklica osebe, na katero se nanašajo. Podatki gostov pa se hranijo za čas trajanja pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju z namenom dokazovanja v primeru zahtevkov, ki bi izhajali iz tega razmerja. Osebni podatki na izstavljenih računih se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša, v skladu z davčnimi predpisi.

Gost ali prejemnik e-novic, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli spremeni ali umakne v celoti, vendar se to nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja, in ne na podatke, katerih obdelava se izvaja na podlagi druge zakonite podlage. Soglasje je možno spremeniti ali preklicati s pisno izjavo -sporočilom na elektronski naslov info@ta-nasmeh.com ali po pošti na naslov Turistična agencija Nasmeh, Dobrič 25, 3313 Polzela.

Pravice potnikov na dlani

Vse o pravicah potnikov na potovanju lahko preberete tudi na spletni strani Evropske komisije: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_sl.htm.

Reklamacije oziroma pritožbe

Če so storitve, navedene v programu, opravljene slabo, lahko potnik poda pritožbo oz. reklamacijo. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko le vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo naj bo priloženo reklamaciji. Reklamacija naj bo obrazložena in dokazno podprta.

Postopek uveljavljanja reklamacije:

 • Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. če potnik ne sprejema ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, organizator ne bo upošteval poznejše reklamacije.
 • če vzroka ni mogoče odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo.
 • Najpozneje v 2 mesecih po vrnitvi s potovanja mora potnik predati pisno pritožbo na prodajnem mestu, kjer se je prijavil za potovanje, ter priložiti pisno potrdilo s podpisom predstavnika in morebitne račune zaradi dodatnih stroškov. Organizator bo vsebinsko obravnaval samo pritožbe, vložene v zakonsko določenem roku.
 • Organizator je dolžan pisno odgovoriti na pritožbo v 8 dneh oziroma v roku, ki je potreben za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve.

 

Če bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem, potnik pa ni grajal napake in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj omenjenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do poznejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma pla?člu škode.

V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolno opravljene storitve na vplačani znesek. Potnik ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. Pri odmeri odškodnine se upošteva Frankfurtska tabela odškodnin.

To določilo ne velja, če ima agencija pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo organizatorja, ima pravico poiskati zaščito na sodišču.

 

Splošni pogoji so bili nazadnje dopolnjeni 19. 1. 2023.

Turistična agencija Nasmeh, Damjan Jevšnik, s. p.

 

 

  Prijava na e-novice

 • S prijavo na novice se strinjate s pogoji novic.
Nasmeh
Razpisana potovanja Ostala potovanja O nas Splošni pogoji Blog Kontakt